Budownictwo w kontekście systemów deskowań oraz osiągnięć geotechnicznych

Systemy deskowań to forma odlewnicza, do której wlewa się świeży beton w celu produkcji elementów betonowych. Po stwardnieniu betonu jest on zwykle usuwany. Szalunek jest odpowiednim wydrążonym kształtem dla elementu betonowego. Geometrię deskowania przedstawia się na planie. W tym przypadku deskowanie ma wyłącznie charakter formujący zgodnie z normą DIN EN 12812. Elementy nośne, nawet w przypadku części prefabrykowanych przemysłowo, są podpórkami w rozumieniu normy. Termin systemy deskowań obejmuje tylko płaskie poszycie konstrukcji nośnej (szalunek).

Systemy deskowań muszą spełniać wymagania dotyczące kształtu, jakości powierzchni, równości itp. Twoje podkonstrukcje (szalunki) muszą z jednej strony być stabilne, aby móc przenosić obciążenia świeżym betonem (w pionie i poziomie), az drugiej strony wystarczająco sztywne, aby uzyskać wysoką dokładność wymiarową i brak niepożądanych odkształceń. Formowanie powierzchni elementu betonowego zależy od struktury poszycia szalunkowego. Nowoczesne, prefabrykowane przemysłowo pomocnicze konstrukcje budowlane składają się zatem z szalunku (poszycia) i jego podkonstrukcji (ramy nośnej). To jest odzwierciedlone u. za. Znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że te konstrukcje muszą być wymiarowane zgodnie z przepisami technicznymi.

Geotechnika była przez lata często pomijaną, ale niemniej jednak integralną częścią ludzkich dążeń do postępu. Wszystko wokół nas jest podparte ziemią lub skałą i odpowiada za to Inżynieria Geotechniczna. Wszystko, co nie jest obsługiwane przez ziemię lub skałę, unosi się, leci lub spada.

Inżynieria geotechniczna to nauka wyjaśniająca mechanikę gleby i skał oraz ich zastosowania w rozwoju rodzaju ludzkiego. Obejmuje to między innymi analizę, projektowanie i budowę fundamentów, zboczy, konstrukcji oporowych, nasypów, jezdni, tuneli, wałów przeciwpowodziowych, nabrzeży, wysypisk i innych systemów, które są wykonane z gleby lub skały, lub są na nich podtrzymywane.

Budownictwo specjalne ma także wiele wspólnego z geotechniką. Wznoszone konstrukcje specjalne często osadzone są na gruncie najnowszych osiągnięć inżynierii geotechnicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *